Spitalele orasenesti pot.. concura pentru fonduri nerambursabile! PSD Timis se jura ca va fi o competitie... transparenta!

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 31.01.2019 13:01 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Premiera. CJ Timiş lanseaza o competiţie prin care spitalele pot accesa fonduri pentru echipamente medicale.

Spitalele oraşeneşti din Timiş pot concura pentru fonduri nerambursabile alocate de Consiliul Judeţean Timiş printr-o schema de minimis. In acest sens, instituţia a realizat un ghid care prevede condiţiile şi criteriile de eligibilitate, precum şi modelul de contract ce se va incheia cu beneficiarii schemei. Documentul a fost aprobat in şedinţa Consiliului Judeţean Timiş din 29 ianuarie.

Schema de minimis are ca scop susţinerea şi stimularea furnizarii de servicii medicale in concordanţa cu nevoile reale ale comunitaţii, prin finanţarea de catre CJ Timiş a achiziţiei de echipamente medicale.

Vizate sunt unitaţile sanitare din Sannicolau Mare, Faget, Jimbolia, Deta şi Lugoj. Finanţarea solicitata nu trebuie sa depaşeasca 200.000 de euro, iar ghidul exclude posibilitatea alocarii fondurilor unei activitaţi a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului de finanţare. Fondurile se acorda pe an bugetar.

Principiile care stau la baza acordarii de finanţare sunt eficacitatea utilizarii fondurilor publice, prin folosirea sistemului concurenţial, cat şi transparenţa in modul de alocare a banilor, spune preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Calin Dobra: „Vorbim de o premiera, fiind pentru prima data in istoria Consiliului cand se lanseaza o schema de finanţare a spitalelor. Am alocat o suma de trei milioane de lei pentru o perioada de trei ani. Practic, unitaţile sanitare vor intra intr-o competiţie transparenta pentru accesarea finanţarii nerambursabile, ceea ce va conduce la selectarea proiectelor cu cel mai mare impact in comunitate. Ne dorim sa direcţionam banii, in cel mai transparent mod posibil, acolo unde e cea mai mare nevoie de ei.”

Spitalului Judeţean, cea mai mare unitate spitaliceasca din vestul ţarii, i-au fost alocate in bugetul pe anul trecut aproape 5 milioane de euro. In plus, instituţia a alocat 1,5 milioane euro pentru finalizarea Centrului de Mari Arşi de la Timişoara, fiind mari şanse ca acesta sa devina funcţional la sfarşitul lunii mai. De asemenea, cel mai recent proiect major lansat de instituţie prevede construcţia unei noi maternitaţi, investiţie de 12 milioane de euro, finanţare europeana.

CONSILIUL JUDETEAN TIMIS
Anexa nr.1 la HCJ TIMIS nr.11/29.01.2019
GHIDUL
pentru finantarea spitalelor publice locale aflate in subordinea autoritaţilor publice locale din judetul Timis in cadrul schemei de minimis

CUPRINS
CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE
1.1 Temeiul legal
1.2 Semnificatia unor termeni
1.3 Principiile care stau la baza finantarii nerambursabile
1.4 Scop si domeniu de aplicare
CAPITOLUL II - CRITERII DE ELIGIBILITATE
2.1 Criterii de eligibilitate solicitanti
CAPITOLUL III – PROCEDURA DE DEPUNERE A PROIECTELOR
3.1 Procedura de depunere a proiectelor
CAPITOLUL IV- PROCEDURA DE SELECTIE A PROIECTELOR
4.1 Precizari generale
4.2 Comisia de evaluare si selectie a proiectelor
4.3 Contestatii
4.4 Comunicari
CAPITOLUL V – PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
5.1 Precizari generale
5.2 Obligatiile beneficiarului
CAPITOLUL VI – SANCTIUNI
CAPITOLUL VII – DISPOZITII FINALE

CAPITOLUL I – INFORMATII GENERALE
1.1 Temeiul legal
Finantarile pentru activitatile sportive nonprofit, de interes general, se acorda in conformitate cu prevederile:
 Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352/I/24.12.2013
 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 aprobata prin Legea nr. 20/2015
 Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanataţii, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare
 Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanataţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
 Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.2 Semnificatia unor termeni
In intelesul prezentului GHID termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) produse agricole - produsele enumerate in Anexa I la Tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultura prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pieţelor in sectorul produselor pescareşti şi de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 şi (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;
b) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuata asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activitaţilor desfaşurate in exploataţiile agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare;
c) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere pe piaţa, cu excepţia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau prelucratori şi a oricarei alte activitaţi de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerata comercializare in cazul in care se desfaşoara in localuri distincte, rezervate acestei activitaţi;
d) rata de actualizare - este rata de referinta stabilita de catre Comisia Europeana pentru Romania pe baza unor criterii obiective si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe pagina de web www.ajutordestat.ro;
e) intreprindere - orice entitate care desfaşoara o activitate economica, indiferent de statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia; din aceasta categorie fac parte şi lucratorii care desfaşoara o activitate independenta, intreprinderile familiale, precum şi parteneriatele sau asociaţiile care desfaşoara, in mod regulat, o activitate economica;
f) activitate economica – orice activitate care consta in furnizarea de bunuri, servicii sau lucrari pe o piaţa;
g) intreprindere unica – conceptul include toate intreprinderile intre care exista cel puţin una dintre relaţiile urmatoare:
(i) o intreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte intreprinderi;
(ii) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(iii) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenţa dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o intreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte intreprinderi şi care controleaza singura, in baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor intreprinderii respective.
Intreprinderile care intreţin, prin una sau mai multe intreprinderi, relaţiile la care se face referire la punctele (i) - (iv), sunt considerate ”intreprinderi unice”.
h) domeniul de activitate - activitatea desfaşurata de beneficiar, corespunzator clasificaţiei activitaţilor din economia naţionala (codului CAEN); relevanta pentru scopurile schemei este activitatea pentru care se acorda finanţarea;
i) furnizorul de ajutor de minimis - Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis, ca organ al autoritatii administratiei publice, cu sediul in municipiul Timisoara, B-dul Revolutiei din 1989, nr. 17, judet Timis.;
j) autoritate finantatoare – Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis si institutiile publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Timis;
k) beneficiar – spitalele publice locale aflate in subordinea unei autoritaţi administrative publice locala de pe raza administrativa a judetului Timis ;
l) spital - unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale;
m) administratorul schemei - Consiliul Judetean Timis;
n) sub-administrator – entitate nominalizata de catre furnizorul sau administratorul unei masuri de ajutor in vederea derularii unor operaţiuni specifice in cadrul RegAS, operaţiuni care, in mod curent, intra in sarcina primilor, UAT – Judetul Timis;
o) furnizori de servicii medicale - persoanele fizice sau juridice autorizate de Ministerul Sanataţii Publice pentru a furniza acele servicii nominalizate in pachete de servicii potrivit titlului VIII din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 , privind reforma in domeniul sanataţii, respectiv pachetul minimal de servicii (acordat persoanelor neasigurate), pachetul de servicii de baza (acordat persoanelor asigurate), pachetul de servicii facultativ (acordate persoanelor asigurate facultativ), respectiv: unitatile sanitare publice sau private, organizate conform prevederilor legale in vigoare, autorizate, evaluate si selectate in conditiile legii; farmaciile, distribuitorii si producatorii de medicamente si materiale sanitare; alte persoane fizice sau juridice care furnizeaza servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.
1.3 Principiile care stau la baza finantarii
Principiile care stau la baza acordarii de finantare sunt:
a) eficacitatea utilizarii fondurilor publice – folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificatiilor financiare pentru atribuirea contractului de finantare;
b) transparenta - punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de finantare;
d) neretroactivitatea - excluderea posibilitatii alocarii fondurilor unei activitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului de finantare;
e) anualitatea – finantarea se acorda pe an bugetar.
1.4 Scop si domeniu de aplicare
Schema are ca scop susţinerea si stimularea furnizarii de servicii medicale in concordanţa cu nevoile reale ale comunitaţii de catre spitalele publice locale aflate in subordinea autoritaţilor administraţiei publice locale, care desfasoara activitati medicale pe raza administrativ-teritoriala a judetului Timis.
Obiectivul principal al acestei scheme este instituirea unor ajutoare in beneficiul spitalelor publice locale aflate in subordinea autoritaţilor administraţiei publice locale de pe raza administrativa a judetului Timis, prin participarea la finanţarea unor cheltuieli privind dotarea cu echipamente medicale.
CAPITOLUL II - CRITERII DE ELIGIBILITATE
2.1 Criterii de eligibilitate solicitanti
Pot beneficia de facilitatile prevazute in prezenta schema, intreprinderile care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sa fie un furnizor de servicii medicale aflat in subordinea unei autoritaţi administrative publice locala de pe raza administrativa a judetului Timis;
b) sunt platitoare de impozite si taxe locale la bugetul municipiului / oraşului / comunei/ localitaţii de pe raza judetului Timis si sa faca dovada depunerii situatiei financiare la data de 31 decembrie a anului precedent, la organul fiscal competent ;
c) nu deruleaza activitaţi in domeniile exceptate de la finanţare in condiţiile prezentei scheme. In cazul in care o intreprindere işi desfaşoara activitatea atat in sectoarele menţionate la art. 6 literele a), b) sau c), cat şi in unul sau mai multe sectoare de activitate incluse in domeniul de aplicare a prezentei scheme, aceasta se aplica ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia ca beneficiarul sa se asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitaţilor sau o distincţie intre costuri, ca activitaţile desfaşurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis.
d) nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeana, Consiliul Concurenţei sau de un furnizor de ajutor de stat / de minimis
sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
e) valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate intreprinderii unice pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 de euro (100.000 de euro in cazul intreprinderilor care activeaza in sectorul transporturilor rutiere de marfuri in contul terţilor sau contra cost);
f) atunci cand o intreprindere care efectueaza transport rutier de marfuri in numele terţilor sau contra cost desfaşoara şi alte activitaţi, pentru care se aplica plafonul de 200.000 de euro, in cazul intreprinderii respective se aplica plafonul de 200.000 de euro, echivalent in lei, cu condiţia prezentarii documentelor contabile care atesta separarea evidenţei acestor activitaţi sau distincţia intre costuri, pentru a dovedi ca suma de care beneficiaza activitatea de transport rutier de marfuri nu depaşeşte echivalentul in lei a 100.000 de euro şi ca ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de marfuri.
g) plafoanele de minimis se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit şi indiferent daca ajutorul acordat este finanţat in totalitate sau parţial din resurse comunitare.
h) sa nu aiba obligatii de plata exigibile din anul anterior la bugetul judetului Timis precum si/sau la bugetul unitatii administrativ teritoriale in care isi au sediul;
i) sa nu aiba obligatii de plata exigibile privind impozitele si taxele catre bugetul de stat, precum si contributiile catre asigurarile sociale de stat;
j) sa nu se afle in litigiu cu Consiliul Judetean Timis;
k) sa nu furnizeze informatii false in documentele care insotesc cererea de finantare;
l) sa nu se afle in situatia de nerespectare a dispozitiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum si a legii;
m) sa nu faca obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori sa nu se afle deja in stare de dizolvare sau de lichidare in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
n) Sa nu fi beneficiat de alta schema de minimis avand acelaşi obiect, iar in cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi (anul fiscal in curs şi doi ani precedenţi), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul terţilor sau contra cost), echivalent in lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractiune din ajutor care nu depaseste acest plafon.
(2) Este exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de finantare, respectiv nu este eligibil, solicitantul care se afla in oricare din urmatoarele situatii:
- nu si-a indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, precum si catre bugetul local;
- furnizeaza informatii false in documentele prezentate;
- a comis o grava eroare in materie profesionala sau nu si-a indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de finantare nerambursabila;
- face obiectul unei proceduri de dizolvare sau lichidare ori se afla deja in stare de dizolvare sau lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
CAPITOLUL III – PROCEDURA DE DEPUNERE A PROIECTELOR
3.1 Procedura de depunere a proiectelor
Pentru a beneficia de finantari nerambursabile instituite de prezenta schema, solicitantul va depune urmatoarele documente si declaraţii pe proprie raspundere privind:
- ajutoarele de minimis primite de intreprinderea unica in acel an fiscal si in ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare);
- structura intreprinderii unice din care face parte beneficiarul;
- eventualele alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleaşi costuri eligibile ca cele finanţate de prezenta schema, de intreprinderea unica;
- faptul ca nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeana, Consiliul Concurenţei sau de un furnizor de ajutor de stat / de minimis sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
- faptul ca ajutorul de minimis acordat nu va finanţa activitaţi sau domenii exceptate de prezenta schema.
Totodata, pentru a beneficia de schema de minimis beneficiarii vor depune urmatoarele documente:
 Declaraţie de eligibilitate, pe propria raspundere , in care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit in ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi in anul fiscal curent, pana la depunerea documentaţiei de acordare a creditului la intermediarii financiari, respectiv incheierea contractului de finanţare, cu respectarea prevederilor referitoare la intreprinderea unica;
 Factura proforma pentru achiziţionarea echipamentelor medicale sau oferta de pret pentru toate echipamentele din planul de investitii, conform prevederilor art. 4 din H.G. nr. 274/2013;
 Plan de investiţii, conform prevederilor art. 4 din H.G. nr. 274/2013;
 Studiu tehnico-economic, conform prevederilor art. 4 din H.G. nr. 274/2013
 Certificatul fiscal de la DGRFP;
 Certificatul fiscal de la unitatea administrativ teritoriala in raza careia işi au sediul;
 Declaraţie pe propria raspundere ca nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare, conform prevederilor art. 4 din H.G. nr. 274/2013.
CAPITOLUL IV- PROCEDURA DE SELECTIE A PROIECTELOR
4.1 Precizari generale
(1) In cazul in care solicitantul este eligibil pentru a primi o finantare in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis si este selectat pentru finantare in urma procesului de evaluare, administratorul schemei de ajutor de minimis comunica in scris intreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat si caracterul acestuia de ajutor de minimis, facand referire expresa la Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, prin mentionarea titlului acestuia si a numarului de publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicata integral pe site-ul furnizorului, Consiliul Judetean Timis. (2) Proiectele de interes public vor fi selectionate pentru finantare, in limita unui fond anual aprobat de catre Consiliul Judetean Timis, pentru aceasta destinatie, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului judetului.
(3)Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis dupa ce va verifica faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis acordate intreprindererii unice pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, nu depaseste pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul terţilor sau contra cost), echivalent in lei.
(4)Intreprinderea incheie cu administratorul schemei de ajutor de minimis un Contract de finantare sau orice alt act care sa poata fi considerat act de acordare a ajutorului de minimis.
(5)In cazul in care intreprinderea nu este eligibila sa primeasca o alocare specifica in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis ii comunica in scris acest lucru.de comisie.
4.2 Comisia de evaluare si selectie a proiectelor
(1) Comisia de evaluare si selectie a proiectelor va fi alcatuita dintr-un numar de 7 membri si un secretar si va fi numita prin dispozitie a presedintelui Consiliului Judetean Timis.
(2) Comisia de evaluare si selectie a proiectelor va fi alcatuita astfel:
 1 specialist, reprezentant al Direcţiei Administraţie Publica Locala din cadrul Consiliului Judetean Timis, cu functie de secretar;
 2 reprezentanti ai Consiliului Judetean Timis;
 3 specialisti cu o experienta de minim trei ani de practica in domeniul medical, cu domiciliul in judetul Timis,
 1 consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic si Contencios
 1 economist din cadrul Directiei Generale Economice Informatizare.
(3) Concomitent, cu numirea membrilor titulari ai Comisiei de evaluare si selectie a proiectelor se desemneaza 7 membrii supleanti din care:
 1 specialist, reprezentant al Direcţiei Administraţie Publica Locala din cadrul Consiliului Judetean Timis, cu functie de secretar;
 2 reprezentanti ai Consiliului Judetean Timis;
 3 specialisti cu o experienta de minim trei ani de practica in domeniul medical, cu domiciliul in judetul Timis
 1 consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic si Contencios
 1 economist din cadrul Directiei Generale Economice Informatizare.
(4) Totodata, se desemneaza si membrii Comisiei de solutionare a contestatiilor constituita din 7 membrii din care:
 1 specialist, reprezentant al Direcţiei Administraţie Publica Locala din cadrul Consiliului Judetean Timis, cu functie de secretar;
 2 reprezentanti ai Consiliului Judetean Timis;
 3 specialisti cu o experienta de minim trei ani de practica in domeniul medical, cu domiciliul in judetul Timis
 1 consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic si Contencios
 1 economist din cadrul Directiei Generale Economice Informatizare.
(5) Fiecare membru al Comisiei va completa o declaratie de impartialitate si confidentialitate.
(6) Din Comisia de evaluare si selectie a proiectelor sportive nu vor face parte persoane care detin o functie de conducere in cadrul structurilor medicale care solicita finantare pentru sesiunea de selectie .
(7) Comisia de evaluare si selectie a proiectelor sportive are urmatoarele atributii:
 Verifica daca solicitantii indeplinesc conditiile de participareconform legii, respectiv cel;
 Verifica daca au fost depuse toate documentele necesare si daca sunt respectate conditiile de eligibilitate a proiectelor;
 Asigura respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabila;
 Stabileste cuantumul si categoriile de cheltuieli pentru care se va acorda finantarea nerambursabila;
 asigura respectarea tuturor cerintelor prevazute de legislatie si ghidul de finantare nerambursabila.
(8) Comisiile prevazute la alin. 2 si alin 4 sunt singurele respunzatoare de selectarea si atribuirea finantarilor nerambursabile conform Schemei de mnimis aprobata prin Hotararea Consiliului Judeţean Timiş. Mai mult, comisiile sunt independente, nimeni neputand cenzura activitatea acestora, cu exceptia consilierilor judeteni care aproba proiectul de hotarare.
4.3 Contestatii
(1) Solutionarea contestatiilor se va realiza de catre o comisie alcatuita din 7 membri, numita prin dispozitie a presedintelui Consiliului Judetean Timis.
(2) In componenta comisiei de solutionare a contestatiilor nu sunt numiti membri care au facut parte din Comisia de evaluare si selectie a proiectelor sportive.
(3) Solicitantii nemultumiti de modul de respectare a procedurii privind organizarea si desfasurarea selectiei de proiecte pot depune contestatie in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data publicarii rezultatului selectiei.
(4) Contestatiile vor fi solutionate in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.
(5) Contestatia se formuleaza in scris si va contine urmatoarele:
 datele de identificare ale contestatorului
 numarul de referinta al cererii de finantare
 obiectul contestatiei
 motivele de fapt si de drept
 dovezile pe care se intemeiaza
 semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia
(6) Solutia data de comisia de contestatii este definitiva, putand fi atacata in instanta competenta material si teritorial.
4.4 Comunicari
(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare determinate de aplicarea prevederilor prezentului GHID se vor face sub forma de document scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat in momentul depunerii, transmiterii si al primirii.
(3) Documentele transmise prin posta electronica sau telefax trebuie confirmate de primire.
CAPITOLUL V – PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
5.1 Precizari generale
(1) Solicitantii selectati vor fi instiintati si li se va transmite un exemplar din contractul de finantare.
(2) Contractul de finantare va fi completat in concordanta cu activitatile si obiectivele mentionate de spital, cerere care a facut obiectul selectiei Comisiei de evaluare si selectie a proiectelor.
(3) Solicitantii ale caror proiecte au fost selectate li se va propune un model cadru de contract de finantare nerambursabila.
(4) Contractul de finantare va fi completat de catre beneficiar (inclusiv anexele la contractul de finantare); contractul va fi semnat de catre reprezentantul legal si de catre responsabilul financiar al beneficiarului.
(5) Solicitantii sunt obligati sa aduca la Consiliul Judetean Timis, in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data postarii pe site-ul Consiliului Judeţean Timiş a raportului comisiei de selecţie şi evaluare, doua exemplare din contractul de finantare, semnate. Depasirea termenului de 30 de zile atrage dupa sine pierderea finantarii. Contractul va fi depus, in doua exemplare, in original, la sediul Consiliului Judetean Timis, Timisoara, bv. Revolutiei de le 1989, nr. 17.
(6) La intocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat de la bugetul local al Judetului Timis se vor avea in vedere urmatoarele:
a) toate documentele justificative, prezentate in copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea stampilei si a semnaturii beneficiarului ajutorului financiar;
b) nu se vor admite la justificare documente care contin achizitii de bunuri, altele decat cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse in devizul inaintat pentru obtinerea sprijinului financiar;
c) documentele justificative trebuie sa fie lizibile si sa nu prezinte stersaturi; nu se admit documente trimise prin fax;
d) facturile fiscale vor fi insotite de situatii receptii, etc.;
e) actele justificative vor cuprinde in mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanta de inregistrare in evidenta contabila a unitatii spitaliceşti beneficiare a sprijinului financiar alocat;
f) documentele justificative care vor cuprinde, ordinele de plata, chitanţele sau alte documente care sa certifice plaţile efectuate vor fi transmise pana cel mai tarziu la data de 30 noiembrie a fiecarui an;
g) pentru sprijinul financiar alocat solicitantul va depune alaturi de documentele justificative si un raport de justificare a utilizarii sprijinului primit, dar nu mai tarziu de 30 noiembrie.
(7) Nu se admit la justificare facturi platite inainte de primirea sprijinului financiar sau emise in anii precedenti acordarii sprijinului financiar, chiar daca acestea au fost platite dupa primirea acestuia.
(8) Sumele alocate ca sprijin financiar, vor fi transmise unitatii spitaliceşti, dupa verificarea documentelor justificative depuse si avizarea acestora de catre personalul de specialitate din cadrul Direcţiei Administraţie Publica Locala.
5.2 Obligatiile beneficiarului
Beneficiarul finantarii nerambursabile are urmatoarele obligatii:
(1) Sa notifice in scris, Consiliul Judetean Timis cu privire la orice modificare pe care intentioneaza sa o aduca actiunilor din cererea de finantare aprobata de Comisia de evaluare si selectie a proiectelor, in maxim 10 zile lucratoare, pentru aprobarea acesteia. In caz contrar finantarea alocata poate fi retrasa.
(2) Sa nu ascunda Consiliului Judetean Timis acte ori fapte care - daca ar fi fost cunoscute – ar fi fost de natura sa il determine pe finantator sa nu selecteze proiectul spre finantare.
(3) Sa nu comunice date, informatii, inscrisuri false sau eronate.
(4) Informatii suplimentare privind procedura de transmitere a datelor referitoare la proiect pot fi obtinute la numarul de telefon: 0256.406.300 int. 444. mobil; 0723.573.405 din cadrul Consiliul Judetean Timis, persoana de contact d-na Tarila Doina-Adriana – director executiv, al Direcţiei Administraţiei Publice Locale.
(5) Sa ofere reprezentantilor mass-media toate informatiile si materialele necesare unei bune informari cu privire la proiectul realizat.
(6) Sa utilizeze finantarea nerambursabila numai in scopul realizarii proiectului.
(7) Sa implementeze proiectul pe propria raspundere si in concordanta cu descrierea din cererea de finantare, cu scopul de a atinge obiectivele mentionate.
(8) Sa reflecte corect si la zi, in evidentele sale contabile, toate operatiunile economico-financiare ale proiectului si sa le prezinte Consiliului Judetean Timis, ori de cate ori ii sunt solicitate.
(9) Sa intocmeasca si sa prezinte Consiliului Judetean Timis, rapoartele solicitate si orice alte date privitoare la derularea proiectului.
(10) Sa pastreze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atesta desfasurarea proiectului in legatura cu modul de utilizare a fondurilor.
CAPITOLUL VI – SANCTIUNI
(1) Contractul de finantare este reziliat de plin drept in cazul in care beneficiarul nu isi indeplineste ori isi indeplineste in mod necorespunzator obligatiile contractuale, fara somatie, punere in intarziere sau judecata ( pact comisoriu de gradul IV).
(2) Utilizarea alocatiilor bugetare in alte scopuri decat cele prevazute in contractul de finantare este interzisa si atrage rezilierea acestuia fara interventia instantei judecatoresti, beneficiarul urmand sa fie obligat la plata daunelor-interese reprezentand atat contravaloarea finantarii cat si beneficiul nerealizat, raportat la prejudiciile de imagine dar si la cele materiale.
(3) In cazul in care contractul de finantare este reziliat de plin drept, beneficiarul este obligat ca in termen de 15 de zile calendaristice sa restituie Consiliului Judetean Timis sumele primite.
(4) Odata cu restituirea sumelor primite beneficiarul datoreaza penalitati de intarziere in procent de 0,1% din cuantumul obligatiilor neachitate in termen, calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, precum si dobanzi legale aferente.
CAPITOLUL VII– DISPOZITII FINALE
(1) Raportarea si monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate in baza prezentei scheme se fac in conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale in domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/2006, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, sau al oricarei reglementari care le modifica / completeaza.
(2) Furnizorul de ajutor de minimis pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza schemei. Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat.
(3) Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie sa pastreze, pentru o perioada de minim 10 ani fiscali de la data acordarii ultimei alocari specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit in cadrul schemei şi sa transmita furnizorului / administratorului acesteia sau Consiliului Concurenţei, in termenele stabilite de aceştia, toate informaţiile necesare pentru derularea procedurilor naţionale şi comunitare in domeniul ajutorului de stat.
(4) Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate in derulare, si de a dispune masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezenta schema sau prin legislatia nationala sau europeana aplicabila la momentul respectiv.
(5) Furnizorul de ajutor de minimis dispune recuperarea ajutorului in cazul in care condiţiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate de beneficiar.
(6) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii acestuia pana la data recuperarii sau a rambursarii integrale.
(7) Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
(8) Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului de minimis se transmit Consiliului Concurenţei, spre informare, in termen de 5 zile de la data adoptarii.
(9) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, in 20 de zile lucratoare sau in termenul fixat in cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
(10) Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat1, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel national.
In cazul in care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
(11) Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulari, recalculari, recuperari, rambursari, se raporteaza pana la 31 martie a anului urmator anului de raportare.
(12) In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de catre furnizor, Consiliul Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare si, dupa caz, sa deruleze o acţiune de control la beneficiarul ajutorului de minimis. Echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi insoţita de reprezentanţii furnizorului.
(13) In cazul in care furnizorul nu implementeaza masurile ce se impun pentru respectarea legislaţiei in domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurenţei emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenţei reprezinta titlu executoriu.
(14) Furnizorul va transmite, spre informare, Consiliului Concurentei prezenta schema in termen de 15 zile de la data adoptarii acesteia, conform art. 17 al O.U.G nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificarile şi completarile ulterioare.
(15) Administratorul sau, dupa caz sub-administratorul schemei de minimis are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a incarca in Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate in Romania (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta schema de minimis intr-un termen de maxim 5 (cinci) zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
(16) Contractele de finanţare, actele de acordare a ajutoarelor, plaţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectiva a respectivelor obligaţii, aferente acestei masuri, se vor incarca in RegAS in termen de maxim 7 (şapte) zile de la data semnarii contractului / actului sau a publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, dupa caz, respectiv de la data instituirii plaţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursarii
(17) In cazul in care se consider necesar, recuperarea ajutorului de minimis se realizeaza de catre furnizor, conform prevederilor OUG nr. 77/2014, privind procedurile naţionale in domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificarile şi completarile ulterioare.
(18) Ajutorul de minimis care trebuie recuperate include şi dobanda aferenta, datorata de la data plaţii ajutorului pana la data recuperarii acestuia.
(19) Rata dobanzii este cea stabilita prin regulamentul CE nr. 794/2004 al Comisiei din 21.04.2004 de punere in aplicare a Regulamentului CE nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140/30.04.2004, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2015/1589 al Consiliului din 13.07.2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248/ din 24.09.2015.
(20) Prezentul ghid se completeaza cu prevederile actelor normative in vigoare incidente si /sau cu prevederile actelor administrative adoptate in speta.

1 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.